Διακήρυξη Διαγωνισμού για Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για υπηρεσίες επισκευές και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 23/2022)

( CPV 50421000-2)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50421000-2

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 942.476,88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (ήτοι 471.238,44 €  συμπ/νου ΦΠΑ για ένα έτος και 471.238,44 € συμπ/νου ΦΠΑ για την ετήσια προαίρεση)

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης  ενός (1) έτους.(Άρθρο 6.2. της Διακήρυξης).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 176377

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο