Γραμματεία

Προϊστάμενος

ΌνομαΤηλέφωνοE-mail
Πέππα Μελπομένη213 2028 513secreteriat2@thriassio-hosp.gr
secretarys-Desk

Το Τμήμα Γραμματείας βρίσκεται στο ισόγειο στην κεντρική Διοίκηση

Για την καλύτερη λειτουργία , το τμήμα έχει οργανώσει :

Αρμοδιότητες Γραμματείας

 • Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη των ιατρονοσηλευτικών   τμημάτων και μονάδων του Νοσοκομείου.
 • Έχει την ευθύνη της γενικότερης και κεντρικής διακίνησης των εγγράφων, εντύπων και ηλεκτρονικών, μεταξύ του νοσοκομείου και άλλων οργανισμών, φορέων και νομικών ή φυσικών προσώπων.
 • Είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση γενικού αρχείου, ιατρικού αρχείου, για την τήρηση του γενικού-εμπιστευτικού πρωτοκόλλου και για τη διακίνηση της έντυπης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Είναι αρμόδιο για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής οποία γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από  Κ.Ε.Π ,βάσει του δελτίου ταυτότητας ή άλλων εγγράφων ταυτοποίησης ή μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr (Πολίτης και καθημερινότητα >Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση).
 • Είναι ορισμένο για να σφραγίζονται (τοποθέτηση στρογγυλής σφραγίδας του νοσοκομείου) οι ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις ή αλλά ιατρικά διακολογητικά των ασθενών
 • Διαθέτει φωτοτυπικό μηχάνημα που εκδίδει φωτοαντίγραφα για την κάλυψη των αναγκών όλου του Νοσοκομείου.
 • Τέλος στο τμήμα της Γραμματείας μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωση τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες  που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προασπίζονται τα δικαιώματα τους στο βασικό αγαθό της υγείας.
 • Παρέχει υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων ( η οποία  προσφέρει τη δυνατότητα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, αναφορών των  συναλλασσόμενων πολιτών (ασθενείς και λοιποί πολίτες που  τους παρέχονται υπηρεσίες υγείας)  και υπαλλήλων,  με χρήση λογαριασμού ΤΑΧΙΝΕΤ , με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση τους, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία ,με φιλοξενία στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (e-Αιτήματα) , εφαρμόζοντας τους γενικούς όρους ως προς την πολιτική ασφάλειας και ιδιωτικότητας των δικτυακών τόπων που διατηρούν οι φορείς του δημόσιου τομέα, με την προϋπόθεση της αυθεντικοποίησης των  πολιτών και στο επίπεδο που επιβάλλεται από την φύση των εγγράφων.
 • Τέλος στο τμήμα της Γραμματείας μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωση τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες  που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προασπίζονται τα δικαιώματα τους στο βασικό αγαθό της υγείας.

Γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο γραφείο 1 - γραφείο 2)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:

Γραφείο Πιστοποιητικών νοσηλείας και ιατρικών βεβαιώσεων (ισόγειο γραφείο 3 –γραφείο 4)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:

Αρμοδιότητες Γραφείου Πιστοποιητικών νοσηλείας και ιατρικών βεβαιώσεων

Το γραφείο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης χορηγεί:

 • Χορήγηση αντιγράφου  ιατρικών φακέλων ασθενών
 • βεβαιώσεων νοσηλείας
 • ιατρικών βεβαιώσεων
 • βεβαίωσης Μεταφοράς με ΕΚΑΒ
 • αντιγράφων  ιατρικών εξετάσεων
 • εισηγητικών φακέλων  και βεβαιώσεων εξέτασης ασθενούς στα εξωτερικά ιατρεία

Ο πολίτης μπορεί να αιτηθεί για χορήγηση των παραπάνω πιστοποιητικών με τους εξής τρόπους:

 • Με χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων πολιτών η οποία φιλοξενείτε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (e-Αιτήματα)   , για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση σας, χωρίς να απαιτείται η φυσική  παρουσία σας.
 • Με  φυσική παρουσία, για πολίτες που έχουν αντικειμενική αδυναμία χρήσης τεχνολογίας και δυσκολία στον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας .

Επιπλέον για  την χορήγηση  βεβαιώσεων νοσηλείας (κατόπιν εξιτηρίου) ή εξέτασης ασθενούς στα εξωτερικά ιατρεία σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα για ηλεκτρονική χορήγηση  τους   μέσω του GOV.gr (επιλέγοντας από την κατηγορίες Υπηρεσιών, την κατηγορία  «Υγεία και πρόνοια» «Φάκελος Υγείας» «Βεβαίωση νοσηλείας ή εξέτασης σε δημόσια νοσοκομεία και κλινικές».) ή μέσω της εφαρμογής Μy Health σε κινητό τηλέφωνο.

Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης αποκτά πρόσβαση στα ιατρικά του δεδομένα, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία, την ταλαιπωρία του με επίσκεψη στο Νοσοκομείο και βελτιώνοντας τις παροχές των υπηρεσιών υγείας.

Τα πιστοποιητικά παραλαμβάνεται ΜΟΝΟ:

 1. Από τον ίδιο τον νοσηλευόμενο ή εξετασθέντα με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.
 2. Από τρίτο πρόσωπο με την προσκόμιση Εξουσιοδότησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ή συμπλήρωσης Εντύπου Συναίνεσης.
 3. Από τρίτους εφόσον έχουν έννομο συμφέρον με την προσκόμιση εισαγγελικής εντολής.
 4. Σε περίπτωση θανάτου του νοσηλευόμενου με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Πλησιέστερων Συγγενών.

Χρόνος διεκπεραίωσης αιτήσεων:

 1. Για αιτήσεις χορήγησης Ιατρικής Γνωμάτευσης, Εισηγητικού Φακέλου, αντιγράφου Ιατρικού Φακέλου, ορίζεται εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών (15 )
 2. Για αιτήσεις  χορήγησης Βεβαίωσης Νοσηλείας ορίζεται εντός της ημέρας.Για αιτήσεις  χορήγησης Βεβαίωσης Μεταφοράς με ΕΚΑΒ ορίζεται εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών (15 )
 3. Για  αιτήσεις  χορήγησης Αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων  από τα Επείγοντα , ορίζεται εντός χρονικού διαστήματος δύο ημερολογιακών ημερών (2).
 4. Για αιτήσεις χορήγησης αντίγραφου Αξονικής Τομογραφίας – Υπερηχοτομογραφήματος- Ακτινογραφιών, ορίζεται εντός χρονικού διαστήματος εφτά ημερολογιακών ημερών (7) από την ημερομηνία της αίτησης.

Γραμματεία διαγνωστικών εργαστηρίων-ηλεκτρομυογραφήματος-Tεστ ΠΑΠ. (1ος όροφος)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού για ραντεβού: 12:00 με 14:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού για αποτελέσματα :11:00 με 12:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού για λήψεις αίματος:9:00 με 11:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι τις ημέρες εφημερίας τα διαγνωστικά εργαστήρια δεν εξυπηρετούν εργαστηριακές  εξετάσεις  εξωτερικών ασθενών.

Σας ενημερώνουμε ότι  τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων μπορείτε να τα παραλάβετε με τους εξής τρόπους:

 • Με χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων πολιτών η οποία φιλοξενείτε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (e-Αιτήματα) , για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση σας, χωρίς να απαιτείται η φυσική  παρουσία σας.
 • Με ηλεκτρονική αποστολή σε  ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε  συναινέσει σύμφωνα με το έντυπο συναίνεσης ηλεκτρονικής αποστολής που συμπληρώνεται  κατά την επίσκεψη σας στα διαγνωστικά εργαστήρια με επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.
 • Με φυσική παρουσία για πολίτες που έχουν αντικειμενική αδυναμία χρήσης τεχνολογίας και δυσκολία στον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας με επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης ή από τρίτο πρόσωπο με την προσκόμιση Εξουσιοδότησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ή συμπλήρωσης Εντύπου Συναίνεσης.
 • Επιπλέον για την χορήγηση  αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενών , σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα για ηλεκτρονική χορήγηση  τους   μέσω του gov.gr (επιλέγοντας από την κατηγορίες Υπηρεσιών, την κατηγορία  «Υγεία και πρόνοια» «Φάκελος Υγείας» «Αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων »), ή μέσω της εφαρμογής Μy Health σε κινητό τηλέφωνο.

Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης αποκτά πρόσβαση στα ιατρικά του δεδομένα, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία, την ταλαιπωρία του με επίσκεψη στο Νοσοκομείο και βελτιώνοντας τις παροχές των υπηρεσιών υγείας.

Γραμματεία ακτινοδιαγνωστικού τμήματος. (ΙΣΟΓΕΙΟ)

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:

Ωρες εξυπηρέτησης κοινού για απαντήσεις ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων:09:00 με 13:30 (Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ημέρες εφημεριών).

Ωρες εξυπηρέτησης κοινού για ραντεβού: 09:00 με 13:30 (Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός ημέρες εφημεριών).

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι τις ημέρες εφημερίας το ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο εξυπηρετεί μόνο απεικονιστικές εξετάσεις  του τμήματος επειγόντων περιστατικών.

Σας ενημερώνουμε ότι  τα αποτελέσματα των ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων παραλαμβάνονται:

 • Από τον ίδιο τον εξετασθέντα με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.
 • Από τρίτο πρόσωπο με την προσκόμιση Εξουσιοδότησης-Υπεύθυνης Δήλωσης ή συμπλήρωσης Εντύπου Συναίνεσης που συμπληρώνεται  κατά την επίσκεψη σας στο ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο με επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.
 • Με αποστολή COURIER (με έξοδα του παραλήπτη).

Γραμματεία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (1ος ΟΡΟΦΟΣ)

Αρμόδιος υπάλληλος: Βρακά Όλγα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132028141

E-mail: nosileftiki@thriassio-hosp.gr 

 • Είναι υπεύθυνη για τη γραμματειακή υποστήριξη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
 • Έχει την ευθύνη της διακίνησης των εγγράφων, εντύπων και ηλεκτρονικών, στη Νοσηλευτική Υπηρεσία  του Νοσοκομείου.
 • Είναι υπεύθυνη για την μισθοδοσία των νοσηλευτών και τη διαχείριση των αποκλειστικών νοσοκόμων.
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο