Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας

Προϊστάμενος Τμήματος

ΌνομαΤηλέφωνοE-mail
Καραϊσκου Αγγελική
Msc στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
& MSc στην Εφηρμοσμένη Δημόσια Υγεία
210 5516 195depofquality@thriassio–hosp.gr
agkaraiskou@gmail.com

Το Τμήμα Ελέγχου ποιότητας βρίσκεται στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων ισόγειο

ΟΡΑΜΑ

Το όραμα του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας ταυτίζεται με το Όραμα του Οργανισμού στον οποίο λειτουργεί

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας της Διοίκησης, άμεσα σχετιζόμενη με τους στρατηγικούς στόχους του νοσοκομείου και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του

η συμβολή στην παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών φροντίδας υγείας εστιασμένες στον ασθενή

η οργάνωση και η διοικητική υποστήριξη  εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας προωθεί και παρακολουθεί της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από τη Διοίκηση του νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει:

α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,

β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να ελέγχονται ως προς την τήρησή τους αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητά τους,

γ. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων των ανωτέρω.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του Νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο του Τμήματος Ποιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας “ΘΡΙΑΣΙΟ” είναι τα εξής:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο