Οικονομικό Τμήμα

Προϊστάμενος Τμήματος

Αναπληρώτρια Προΐσταμένη Τμήματος

Αναπληρώτρια Προΐσταμένη - Υπεύθυνη Λογιστηρίου

Υπεύθυνος Γραφείου Μισθοδοσίας

Υπεύθυνη Ταμείου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ :

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ/ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ:

Θέση

Το Οικονομικό τμήμα  στεγάζεται στις Διοικητικές Υπηρεσίες στον Πρώτο Όροφο του Νοσοκομείου.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Το Οικονομικό τμήμα υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  (προΐσταται η κ. Μαγδαληνή Σερίφη – τηλ. Επικοινωνίας 2132028523) και απαρτίζεται  από το Λογιστήριο ,το γραφείο Μισθοδοσίας και το Κεντρικό Ταμείο του νοσοκομείου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Οικονομικό Τμήμα βάσει  του Οργανισμού του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 736/Β/01-04-2013)είναι υπεύθυνο για:

 • όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.
 • την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.
 • την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.
 • τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.
 • την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών. τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).
 • την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.
 • τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.
 • την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.
 • τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.
 • την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου.
 •  τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.
 •  την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος)

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Οικονομικού τμήματος έχουν ως εξής ανά γραφείο:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

 1. η κατάρτιση και εκτέλεση του  προϋπολογισμού του Νοσοκομείου
 2. η τήρηση Μητρώου δεσμεύσεων, παρακολούθηση μηνιαίων στοιχείων Μ.Δ. , ενημέρωση  portal  ΓΛΚ.
 3. ο έλεγχος και η έγκαιρη εκκαθάριση(ενταλματοποίηση)  των υποχρεώσεων των προμηθευτών
 4. ο έλεγχος και η έγκαιρη εκκαθάριση(ενταλματοποίηση)  της μισθοδοσίας
 5. η έγκαιρη εκκαθάριση(ενταλματοποίηση)  των κρατήσεων των ταμείων
 6. η σύνταξη του Απολογισμού
 7. η σύνταξη του Ισολογισμού
 8. η  έκδοση περιοδικών οικονομικών αναφορών και η διαμόρφωση της οικον. πολιτικής
 9. η εφαρμογή λογιστικών δραστηριοτήτων , η παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων
 10. η τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας
 11. η διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής
 12. η παροχή στοιχείων όποτε ζητούνται από Υ.Π.Ε. και   Υπουργείο Υγείας
 13. ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των οικονομικών πολιτικών της Διοίκησης του νοσοκομείου  ,της Υ.Π.Ε. και  του Υπουργείου Υγείας.
 14. η υλοποίηση του  claw back  και rebate  της φαρμακευτικής δαπάνης
 15. η παρακολούθηση  των αναλώσεων  των  αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων
 16. η μηνιαία υποβολή  οικονομικών αναφορών  στο Β.Ι. του Υπουργείου Υγείας.
 17. η συνεργασία  με τα εμπλεκόμενα κατά συνθήκη τμήματα  για την υλοποίηση των ανωτέρω
 18. η έκδοση βεβαιώσεων φόρου προμηθευτών
 19. η  παρακολούθηση των δικαστικών εκκρεμοτήτων   
 20. ο  έλεγχος ταμείου
 21. η έκδοση χρηματοοικονομικών αναφορών  deloitte και ΕΛΣΤΑΤ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 1. η εκκαθάριση της  μισθοδοσίας  μονίμων  και  εκτάκτων  υπαλλήλων ανά μήνα                                                               
 2. η εκκαθάριση προσθέτων  αμοιβών  και  εφημεριών, αποζημιώσεων  μελών  Δ. Σ.,   αποζημιώσεων  Δικαστικών αποφάσεων       
 3. η  καταβολή  πάσης  φύσεως  αποδοχών  στους  εργαζόμενους  μέσω  Ε.Α.Π.                                    
 4. η εκκαθάριση των  κρατήσεων  και  η ενημέρωση των ασφαλιστικών οργανισμών.                                                                           
 5. η παρακολούθηση  κωδικών  προσθέτων  αμοιβών  και  εφημεριών.                                                                 
 6. η  έκδοση  βεβαιώσεων  παρακράτησης  φόρου  από  μισθωτές  υπηρεσίες.                                    
 7. η διεκπεραίωση  και  υποβολή  Α.Π.Δ. ηλεκτρονικά.                                                                  
 8. η  κατάρτιση  προϋπολογισμού  τακτικής  μισθοδοσίας, προσθέτων  αμοιβών  και        εφημεριών
 9. η επικοινωνία, αλληλογραφία, συνεργασία  με  τις  υπηρεσίες  εντός  και  εκτός    Νοσοκομείου, για διεκπεραίωση  ζητημάτων  που  αφορούν  μισθοδοσία.
 10. η ενημέρωση  του Β. Ι. του Υπουργείου Υγείας.                                                                                                      
 11. η  ενημέρωση  συντάξεων.                                                                                                       
 12. η διατήρηση  αρχείου.
 13. η λογιστικοποίηση παντός είδους μισθοδοσιών                                                                         
 14. η ένταξη  των ασφαλιστικών οργανισμών στους Ε.Φ.Κ.Α., Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π
 15. η επικαιροποίηση των ποσοστών κρατήσεων  του Μ.Τ.Π.Υ.  των Ε.Φ.Κ.Α., Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, Τ.Ε.Κ.Α.
 16. Η υλοποίηση της εφαρμογής e-dayk   

ΤΑΜΕΙΟ

 1. η τήρηση και παρακολούθηση των λογαριασμών του νοσοκομείου σε καθημερινή βάση
 2. καθημερινό κλείσιμο ταμείου-η τήρηση του  μηνιαίου κλεισίματος αυτού.
 3. η έγκαιρη εξόφληση των προμηθευτών και  συνεργασία σε ζητήματα που καθιστούν προβληματική την πληρωμή τους.
 4. η έγκαιρη πληρωμή των αποδοχών των εργαζομένων.
 5. η έγκαιρη απόδοση των  φόρων  και των εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς .
 6. η έκδοση στατιστικών στοιχείων  όποτε ζητηθούν(περί της οικον. ρευστότητας  Κ.Λ.Π.).
 7. η έκδοση  ετήσιων και περιοδικών  απολογιστικών στοιχείων.
 8. η  υποβολή ετήσιου απολογισμού. 
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο