Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού (ΑΡΙΘΜ. 09/2021)

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού (ΑΡΙΘΜ. 09/2021)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  Παροχή  Υπηρεσιών Ανάπτυξης λογισμικού, διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72212420-9

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των    293.500,00  €   συμπεριλαμβανομένου    ΦΠΑ 24 %

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ΕΝΑ ΕΤΟΣ. (Άρθρο 6.2. της Διακήρυξης).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 132547 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο