Προκήρυξη για μία θέση Δικηγόρου στο Νοσοκομείο

Προκήρυξη μίας θέσης Δικηγόρου του Νοσοκομείου

Το γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο Προκηρύσσει

Την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ , με σχέση έμμισθης εντολής  αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 περ. ιβ΄ του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 περ. ιβ΄ του ν.3812/2009 (234/Α΄) και  των άρθρων 42 έως και 44 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄)- Κώδικας Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ.7 του ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α΄/2016)

 

Ι. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί, θα καταλάβει κενή οργανική θέση του Οργανισμού του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 736/1-4-2013 τ.Β΄) και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

 Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων και την παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 τ. α’) και θα υπόκειται στο αντίστοιχο με την ειδικότητα του Ταμείο  και λοιπών νόμιµων κρατήσεων.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο