ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ

Προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.) για το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση της παρακάτω επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» ως εξής:

  • Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.).

Α. Για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ. απαιτείται:

  • Ιθαγένεια (Ελληνική ή Πολίτης Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
  • Τίτλο αντίστοιχο τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
  • Για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας.
  • Για το βαθμό Επιμελητή Α΄, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
  • Για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια.
  • Για τη συμμετοχή στην προκήρυξη σε ΜΕΘ, ΜΕΘ Παίδων, ΜΕΝΝ και ΤΕΠ , είναι απαραίτητη η κατοχή του αντίστοιχου πιστοποιητικού εξειδίκευσης για θέσεις Επιμελητών Α΄ και Διευθυντών. Ο τίτλος εξειδίκευσης δεν απαιτείται ως προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας θέσεων με βαθμό Επιμελητή Β΄ για θέσεις ΜΕΘ, ΜΕΘ Παίδων, ΜΕΝΝ και ΤΕΠ, ωστόσο οι κάτοχοι τίτλου εξειδίκευσης προηγούνται στη σειρά κατάταξης του πίνακα αξιολόγησης για τις θέσεις αυτές.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας esydoctors.moh.gov.gr, εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

α) τα αναγκαία για την εγκυρότητα συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής, τα οποία καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α», σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος της αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 62944/23-11-2023 (ΦΕΚ6701/τ.Β΄/28-11-2023)  υπουργικής απόφασης, καθώς και

β) τα αποδεικτικά της μοριοδότησης των υποψηφίων τα οποία καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β», που αφορούν στα ουσιαστικά προσόντα, τα οποία μοριοδοτούνται και συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του παραρτήματος της αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 62944/23-11-2023 (ΦΕΚ6701/τ.Β΄/28-11-2023) υπουργικής απόφασης.

Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν στοιχείων του υποψηφίου.

Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων-δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα τετραγωνίδια και πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Η ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση μετά την οριστική καταχώρισή της παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή, η οποία αναγράφει και τον αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης. Εάν δεν συμπληρωθούν/επιλεγούν τα υποχρεωτικά τετραγωνίδια-πεδία, τότε η αίτηση δεν καταχωρείται και είναι αδύνατο να υποβληθεί. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων δεν είναι εφικτή, όμως ο υποψήφιος δύναται, εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να ακυρώσει την υποβληθείσα και να υποβάλει εκ νέου αίτηση-δήλωση.

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά και μοριοδοτούμενα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση εγγραφής τους, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτησή τους σε αρχεία μορφής Pdf ή JPEG (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png χωρητικότητας μέχρι 2 MB. Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους ιατρούς οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή έγγραφο (τύπου Β’), είτε γιατί κρίνει ότι είναι απαραίτητο για τη διαδικασία, είτε λόγω ενδεχόμενου τεχνικού προβλήματος σε κάποιο από τα υποβληθέντα αρχεία (τύπου Α’ και Β’).

 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 15/12/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10/01/2024 ώρα 15.00.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο