Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 13/2024)

( CPV 33696200-7)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33696200-7

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.796.303,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (ήτοι 898.151,80  €  συμπ/νου ΦΠΑ για ένα έτος και 898.151,80 € συμπ/νου ΦΠΑ για την ετήσια προαίρεση)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης  ενός (1) έτους.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 355174

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο