Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Επόπτη Δημόσιας Υγείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Επόπτη Δημόσιας Υγείας

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Υποβολή προσφοράς για την ανάθεση Υπηρεσιών Επόπτη Δημόσιας Υγείας (CPV 98300000- 6) στο Νοσοκομείο για τέσσερις μήνες. Κριτήριο επιλογής η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής . Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.,

ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Δαπάνης : 9ΦΙ94690ΒΚ-7ΥΩ (Α/Α 454)

Σχετικά:

  1. Η με αριθμ. 19/12.5.2022 (1οΕΗΔ ) Aπόφαση Δ/Σ του Νοσοκομείου  
  2. Το άρθρο206του Ν.4820/21 (υποχρεωτικότητα εμβολιασμού)
  3. Το άρθρο 51 του Ν. 4825/21
  4. Το άρθρο 48του Ν. 4917/22

Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τεχνικοοικονομική προσφορά για την ανάθεση Υπηρεσιών Επόπτη Δημόσιας Υγείας στο Νοσοκομείο σύμφωναμε τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές.

  • Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στην Κεντρική Γραμματεία έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 6/6//2022
  • Ημερομηνία διενέργειας ΤΡΙΤΗ 7/6/2022 ώρα 10.00
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο