ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023

Ενόψει της διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Εστίασης (Παρασκευή και Διανομή Γευμάτων) για κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. Ελευσίνας ‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’ , το Νοσοκομείο, σε εφαρμογή των άρθρων 46 και 47 του Ν. 4412/2016 καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλουν σχόλια – παρατηρήσεις – απόψεις επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, καθώς και ενδεικτική προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπάνη.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

 Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια διαβούλευσης θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις – προτάσεις που θα έχουν κατατεθεί στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ και θα γίνει η τελική διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών που θα ενσωματωθούν στη διακήρυξη.

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά με την υποβολή σχολίων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.

Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (https://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο ‘’Διαβουλεύσεις’’. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Πληροφορίες: 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ. ΣΩΜΑΡΑΚΗ, Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΤΗΛ.: 213 2028509

Για αποστολή προτάσεων ή πληροφοριών χρησιμοποιείτε τα παρακάτω Emails : 

promithies4@thriassio-hosp.gr

promithies1@thriassio-hosp.gr

Προθεσμία διαβούλευσης θα είναι μέχρι και 2/09/2023

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο