Διαγωνισμός για Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 23/2023)

( CPV 90524400-0)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90524400-0.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 545.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου και παράταση έως και εννέα (9) μήνες επιπλέον με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 222184

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο