Διαγωνισμός για Ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν με Οδηγό

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν με Οδηγό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 11/2024)

( CPV 60172000-4)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Ενοικίαση Λεωφορείων και Πούλμαν με Οδηγό (για τη μεταφορά του προσωπικού του Νοσοκομείου)       

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60172000-4

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 297.000,00  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου και παράταση έως και εννέα (9) μήνες επιπλέον με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 352864

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο