Διαγωνισμός για την ανανέωση αδειών λογισμικών προστασίας υπολογιστών και εξυπηρετητών

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανανέωση αδειών λογισμικών προστασίας υπολογιστών και εξυπηρετητών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

( CPV 51611100-9 )

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανανέωση αδειών λογισμικών προστασίας υπολογιστών και εξυπηρετητών

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV 51611100-9

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 52.794,24€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 299373

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο