Διαγωνισμός για υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός για υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 14/2022)

( CPV 55300000-3)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι Υπηρεσίες  Εστιατορίου και Παροχής Φαγητού

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 55300000-3

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.510.961,88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (ήτοι 755.480,94 €  συμπ/νου ΦΠΑ για ένα έτος και 755.480,94 € συμπ/νου ΦΠΑ για την ετήσια προαίρεση)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης  ενός (1) έτους.(Άρθρο 6.2. της Διακήρυξης).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 172812

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο