Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Καθαριότητας

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 04/2024)

( CPV 90911200-8)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90911200-8

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (ήτοι 1.750.000,00 €  συμπ/νου ΦΠΑ για ένα έτος και 1.750.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ για την ετήσια προαίρεση)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης  ενός (1) έτους.(Άρθρο 6.2. της Διακήρυξης).

Η αναθέτουσα αρχή, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, έχει το δικαίωμα ακύρωσής  της, με αιτιολογημένη απόφασή της.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 345423

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο