Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Φύλαξης

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Φύλαξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 3/2024)

( CPV 79713000-5)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79713000-5

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 952.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (ήτοι 476.000,00 €  συμπ/νου ΦΠΑ για ένα έτος και 476.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ για την ετήσια προαίρεση)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης  ενός (1) έτους.(Άρθρο 6.2. της Διακήρυξης).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 345345

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο