Διακήρυξη για προμήθεια Αντιδραστηρίων και Σκιαγραφικές Ουσίες

Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών ουσιών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 19/2022)

Αντιδραστήρια Παθολογοανατομικού & Κυταρολογικού ( CPV 33696000-5)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια   Αντιδραστηρίων και Σκιαγραφικών Ουσιών  (Αντιδραστήρια Παθολογοανατομικού & Κυτταρολογικού Εργαστηρίου).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33696000-5

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 149.932,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου και παράταση έως και εννέα (9) μήνες επιπλέον με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 174489

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο