Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού, Διαχείρισης Εγκαταστάσεων και Πλατφόρμες Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού (Επαναπροκήρυξη, αρ. διακ. 09/2021)

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης Λογισμικού, διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού (Για το υποσύστημα Εργαστηρίων - Αιμοδοσία)

Επαναπροκήρυξη (Διακήρυξη (ΑΡΙΘΜ. 09/2021) (CPV 72212420-9)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  Παροχή  Υπηρεσιών Ανάπτυξης λογισμικού, διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού.

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72212420-9

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των    53.000  €   συμπεριλαμβανομένου    ΦΠΑ 24 %

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ΕΝΑ ΕΤΟΣ. (Άρθρο 6.2. της Διακήρυξης).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 140350

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο