Διακήρυξη προμήθειας αντιδραστηρίων εξακρίβωσης ομάδας αίματος

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος

Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 20/2022)

( CPV 33696100-6)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Αντιδραστηρίων για την Εξακρίβωση Ομάδας  Αίματος με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33696100-6

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 370.558,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 174490

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο