Διακήρυξη της επαναπροκήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για παροχή Υπηρεσιών Εστίασης (αρ. διακ. 11/2021)

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εστιατορίου και παροχής φαγητού (CPV 55300000-3)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 11/2021)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η παροχή Υπηρεσιών Εστίασης

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 55300000-3

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.202.249,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (ήτοι 601.124,92 €  συμπ/νου ΦΠΑ για ένα έτος και 601.124,92€ συμπ/νου ΦΠΑ για την ετήσια προαίρεση)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης  ενός (1) έτους.(Άρθρο 6.2. της Διακήρυξης).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 145235

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο