Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια Διαφόρων Ιατρικών Συσκευών ( Λαπαροσκοπικός Πύργος, CPV 33190000-8)

Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια Διαφόρων Ιατρικών Συσκευών (Λαπαροσκοπικός Πύργος, CPV 33190000-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 08/2022)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Διαφόρων Ιατρικών Συσκευών και Προϊόντων (Λαπαροσκοπικός Πύργος)

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33190000-8

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 111.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 161553

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο