Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού (Υπερηχοτομογράφος Καρδιολογικού αρ. διακ. 19/2021)

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού (Υπερηχοτομογράφος Καρδιολογικού αρ. διακ. 19/2021)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ)

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33141620-2

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 175.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 142297

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο