Ηλεκτρονικός ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Οξυγόνου Διακήρυξη (ΑΡΙΘΜ. 06/2021)

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια Οξυγόνου Διακήρυξη (ΑΡΙΘΜ. 06/2021)

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  ΟΞΥΓΟΝΟΥ  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 24111900-4

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των :   145.997,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου και παράταση έως και εννέα (9) μήνες επιπλέον με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής.

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 107576

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο