Επαναπροκήρυξη διακήρυξης για προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ

Επαναπροκήρυξη διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 13/2022)

CPV 33696200-7

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33696200-7

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 319.348,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 180544

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο