Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων Εργαστηρίων (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ, CPV 33696500-0) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων Εργαστηρίων (ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ, CPV 33696500-0) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 06/2022)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων (Βιοχημικό) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33696500-0

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 473.124,61 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 160477

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο