Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας (CPV 90911200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (ΑΡΙΘΜ.  12/2021)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90911200-8

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.975.099,76 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (ήτοι: 987.549,88 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος και 987.549,88 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ετήσια προαίρεση)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης  ενός (1) έτους.(Άρθρο 6.2. της Διακήρυξης).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Συστημικός αριθμός 134999

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο