Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια Οξυγόνου ( CPV 24111900-4)

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια Οξυγόνου ( CPV 24111900-4)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 01/2022)

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Οξυγόνου

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 24111900-4

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 727.260,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

 

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 156541

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο