Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Συσκευών Ακτινοσκόπησης ( ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C-ARM, CPV 33111400-5)

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Συσκευών Ακτινοσκόπησης ( ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C-ARM, CPV 33111400-5)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 19/2021)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Συσκευών Ακτινοσκόπησης (Ψηφιακό Ακτινοσκοπικό C- ARM)

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33111400-5

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 148.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 142043

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο