Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ηλεκτροφόρησης ( ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ , CPV 33696600-1), με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ηλεκτροφόρησης ( ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ , CPV 33696600-1), με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 05/2022)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια   Αντιδραστηρίων Ηλεκτροφόρησης (Ανοσολογικά) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33696600-1

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 162.762,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου και παράταση έως και εννέα (9) μήνες επιπλέον με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 158107

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο