Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού.

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού.

( ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, CPV 33141620-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 09/2022)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια   Ιατρικού Εξοπλισμού (Σύστημα Καταγραφής Ηλεκτροφυσιολογικών Μελετών)

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33141620-2

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 162146

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο