Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (ΑΡΙΘΜ. 08/2021)

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (ΑΡΙΘΜ. 08/2021)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η Συντήρηση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίου

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50712000-9

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 89.350 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ΕΝΑ ΕΤΟΣ. (Άρθρο 6.2. της Διακήρυξης).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 126959

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο