Ηλεκτρονικός ανοιχτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Λυχνίας ( CPV 31532100-5).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  (ΑΡΙΘΜ.  10/2021)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΛΥΧΝΙΑΣ ( CPV 31532100-5).

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Λυχνίας

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 31532100-5

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 148.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

 

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 134752

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο