Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός για Διατάξεις Παρακέντησης Φλέβας

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διατάξεων παρακέντησης της φλέβας και εξαρτημάτων δειγματοληψίας αίματος (σύστημα ασφαλούς αιμοληψίας)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 5/2023)

( CPV33141300-3)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Διατάξεων παρακέντησης της φλέβας και Εξαρτημάτων δειγματοληψίας αίματος (σύστημα ασφαλούς αιμοληψίας).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33141300-3

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 76.611,42 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου και παράταση έως και εννέα (9) μήνες επιπλέον με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

 

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 188613

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο