Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός για Ψηφιακό Ακτινολογικό Συγκρότημα

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια ακτινολογικού μηχανήματος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 6/2023)

( CPV 33111000-1)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Ακτινολογικό Μηχάνημα (Ψηφιακό Ακτινολογικό Συγκρότημα).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33111000-1

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 248.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου .

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 189399

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο