Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Πλυντηρίου Τούνελ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Πλυντηρίου Τούνελ

( CPV 42959000-3)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Πλυντηρίου τούνελ

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 42959000-3

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.160,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την παράδοση του είδους.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 183581

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο