Παράταση ηλεκτρονικού ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού για προμήθεια αγκτήρων, ραμμάτων και υλικών ραμμάτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 07 /2023 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

( CPV 33141120-7)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»  παρατείνει  τον χρόνο κατάθεσης και ως εκ τούτου αποσφράγισης προσφορών ,για τον Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό  για την προμήθεια ΑΓΚΤΗΡΩΝ, ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ  (CPV 33141120-7) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογιζόμενη    δαπάνη   491.887,47 €     συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

     Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  18.10.2023   ημέρα   ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  11:00

     Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών  προσφορών στο σύστημα ορίζεται η  12.10.2023, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00.

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 194044

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο