Παράταση ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για προμήθεια αγκτίρων, ραμμάτων και υλικών ραμμάτων

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 7/2023) (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

(ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, CPV 33141120-7

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»  ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 16275/20-06-23 προσφυγή της εταιρείας ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ενώπιον της Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ.,  παρατείνει  τον χρόνο κατάθεσης και ως εκ τούτου αποσφράγισης προσφορών ,για τον Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό  για την προμήθεια ΑΓΚΤΗΡΩΝ, ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ  (CPV 33141120-7) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογιζόμενη    δαπάνη   491.887,47 €     συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

     Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  05.10.2023   ημέρα   ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  11:00

     Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών  προσφορών στο σύστημα ορίζεται η  29.09.2023, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 18:00.

 

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 194044

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο