Παράταση Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για Υπηρεσίες Φύλαξης

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 3/2024)

( CPV 79713000-5)

Το Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»  παρατείνει  το χρόνο κατάθεσης και ως εκ τούτου αποσφράγισης προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΦΥΛΑΞΗΣ  (CPV 79713000-5) με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ .

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 952.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης  για ένα έτος,  ήτοι 476.000,00 €  συμπ/νου ΦΠΑ για ένα έτος και  476.000,00 €    συμπ/νου ΦΠΑ για την ετήσια προαίρεση (παράταση για 1 επιπλέον έτος)

     Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  07.06.2024   ημέρα   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  11:00

     Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών  προσφορών στο σύστημα ορίζεται η   03.06.2024, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑκαι ώρα 18:00.

      Σημειώνουμε :

  • Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό  που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της προσφοράς του συμμετέχοντος χωρίς Φ.Π.Α.
  • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

 

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 345345

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο