Πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι ιατρικών σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από 01η.01.2022 και εφεξής, οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί για εκπαίδευση σε κανένα στάδιο της ειδικότητας και δεν έχουν επιλεγεί από προκήρυξη ή πρόσκληση για την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου ούτε την έχουν εκπληρώσει, να υποβάλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης (σχετικό 4) από 17.05.2024 έως και 24.05.2024 και ώρα 11:00 π.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokollo@2dype.gov.gr   .
Οι ιατροί που θα επιλεγούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα τοποθετηθούν με Απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, σε προσωρινά συνιστώμενες ,με την απόφαση διορισμού τους, θέσεις προκαταρκτικής κλινικής άσκησης στον παθολογικό ή χειρουργικό τομέα ή στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, του νοσοκομείου αρμοδιότητάς μας, για το οποίο έχουν υποβάλει αίτημα.

Τα κέντρα υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος Προκαταρτικής κλινικής άσκησης αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ σύμφωνα με την υποργική απόφαση έχουν ως εξής:

α/αΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΘΕΣΕΙΣ
1ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”5
2Γ.Ν.Π. “ΤΖΑΝΕΙΟ”2
3Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ”4

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα της προκαταρκτικής κλινικής άσκησης είναι:

 1. Πτυχίο ή βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταστεί
  πτυχιούχος από 01η.01.2022 και εφεξής.
 2.  Άδεια ή βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 4. Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποβολής αίτησης σε άλλη ΔΥΠΕ ή νοσοκομείο για συμμετοχή
  στο πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης καθώς και μη προηγούμενης
  συμμετοχής του σε αυτό.
 5. Υπεύθυνη δήλωση μη τοποθέτησης για εκπαίδευση σε κανένα στάδιο της ειδικότητας,
  μη επιλογής από προκήρυξη ή πρόσκληση για την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου
  ή εκπλήρωση αυτής ,καθώς και μη ύπαρξη νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση
  εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου.

Στην ιστοσελίδα της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου έχουν αναρτηθεί προς διευκόλυνση των
ενδιαφερομένων σχέδια αίτησης και Υπεύθυνων δηλώσεων.
Για τυχόν πληροφορίες και ερωτήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την
κ. Νικήτα Κωνσταντίνα στο 2132004314 και τον κ. Μίχο Ιωάννη στο 2132004216.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο