Προμήθεια Ακτινολογικής Λυχνίας Στεφανιογράφου SIEMENS AXIOM ARTIS ZEE FLOOR

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ακτινολογικής λυχνίας Στεφανιογράφου SIEMENS AXIOM ARTIS ZEE FLOOR

( CPV 31532100-5)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Ακτινολογικής Λυχνίας Στεφανιογράφου Siemens Axiom Artis Zee Floor

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV 31532100-5

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.760,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι την παράδοση του είδους.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 196117

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο