Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ. ( Με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 13/2022)

( CPV 33696200-7)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33696200-7

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 656.655,59 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 171796

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο