Προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων (Βιοχημικά) Με παραχώρηση συνοδού εξοπλιμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 24/2023)

( CPV 33696500-0)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων (Βιοχημικά) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33696500-0

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.202.439,48 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (ήτοι 601.219,74  €  συμπ/νου ΦΠΑ για ένα έτος και 601.219,74 € συμπ/νου ΦΠΑ για την ετήσια προαίρεση)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης  ενός (1) έτους.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 260167

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο