Προμήθεια Γαστρεντερολογικού Ενδοσκοπικού Πύργου

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Γαστρεντερολογικού Ενδοσκοπικού Πύργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 22/2023)

( CPV 33141620-2)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33141620-2

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 158.720,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου και παράταση έως και εννέα (9) μήνες επιπλέον με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 217175

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο