Προμήθεια Συλλεκτών και Σάκων συλλογής Παροχέτευσης και Εξοπλισμοί τους

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια Συλλεκτών και Σάκων συλλογής Παροχέτευσης και Εξοπλισμοί τους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 15/2023)

( CPV 33141600-6)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Συλλεκτών και Σάκων συλλογής, παροχέτευσης και Εξοπλισμών τους.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33141600-6

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 131.353,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης χρονικής παράτασης μονομερώς από μέρους του Νοσοκομείου και παράταση έως και εννέα (9) μήνες επιπλέον με τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 185467

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο