Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων, (Ειδικές Πρωτεΐνες)

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων, (Ειδικές Πρωτεΐνες) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 18/2023)

( CPV 33696300-8)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Χημικά Αντιδραστηρίων (Ειδικές Πρωτεϊνες) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33696300-8

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 336.314,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (ήτοι 168.157,47 €  συμπ/νου ΦΠΑ για ένα έτος και 168.157,47 € συμπ/νου ΦΠΑ για την ετήσια προαίρεση)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος, με δικαίωμα προαίρεσης  ενός (1) έτους.(Άρθρο 6.2. της Διακήρυξης).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει  της τιμής

 

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 195223

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο