ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΑΕ

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε οικονομική προσφορά εντός τριών  ημερών από την ανάρτηση της παρούσας  πρόσκλησης στο site του Νοσοκομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies4@thriassio-hosp.gr, προκειμένου να προβούμε στην προμήθεια υγρού οξυγόνου έως και 30.06.2022 (ΑΔΑ:6ΥΙΠ4690ΒΚ-ΙΥΜ, Α/Α 340), ως εξής:

 

Α/Α

ΕΙΔΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ  24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

1

 ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

30024473

150.000

m3

0,55 €

82.500,00 €

19.800,00 €

102.300,00 €

ΣΥΝΟΛΑ

 

82.500,00 €

19.800,00,00 €

102.300,00 €

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο