ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε οικονομική προσφορά εντός τριών  ημερών από την ανάρτηση της παρούσας  πρόσκλησης στο site του Νοσοκομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies4@thriassio-hosp.gr, προκειμένου να προβούμε στην Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων για δύο (2) μήνες, από 01.02.2022 έως και 31.03.2022.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο