Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς

Προς Αποτεφρωτήρας Α.Ε

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

 

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε οικονομική προσφορά εντός τριών  ημερών από την ανάρτηση της παρούσας  πρόσκλησης στο site του Νοσοκομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies4@thriassio-hosp.gr, προκειμένου να προβούμε στην Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων  από 01.12.2022 έως και 31.12.2022.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο