Πρόσκληση για υποβολή Οικονομικής Προσφοράς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε οικονομική προσφορά εντός τριών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στο site του Νοσοκομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies4@thriassio-hosp.gr, προκειμένου να προβούμε στην Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων για ένα (1) μήνα, από 01.12.2021 έως και 31.12.2021. (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΑΔΑ: 6ΨΕΜ4690ΒΚ-Χ28 Α/Α 752)

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο