Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρικού Προσωπικού με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών στο Γ.Ν.E. «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρικού Προσωπικού με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών στο Γ.Ν.E. «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Το Γενικό Νοσοκομείο  Ελευσίνας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ιδιώτες ιατρούς Ειδικότητας Παθολογίας, Παιδιατρικής, Πνευμονολογίας, Εργαστηριακού Τομέα(Ακτινοδιαγνώστες και Μικροβιολόγους-Βιοχημικούς), Αναισθησιολογίας για τα αντίστοιχα ιατρικά τμήματα και Παθολογίας για τα Τ.Ε.Π.  με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα   όχι πέραν της 31ης Μαϊου 2022.

Οι ιατροί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους μόνο για την κάλυψη κενών ενεργούς εφημερίας (εικοσιτετράωρης) του Γ.Ν.Ε. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης  για ακόμα έξι (6) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4839/2021(ΦΕΚ 181/Α΄/2-10-2021) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του Ν.4850/2021(ΦΕΚ 208/Α΄/5-11-2021) το άρθρο 6 του Ν.4889/2022(ΦΕΚ 21/Α΄/10-2-2022) και το άρθρο 14 του Ν.4917/2022 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/31.03.2022), ως εξής:

 • Ιατρός/οί ειδικότητας Παθολογίας, έως δέκα(10) εφημερίες τον μήνα
 • Ιατρός/οί ειδικότητας Παιδιατρικής, έως δέκα(10) εφημερίες τον μήνα
 • Ιατρός/οί ειδικότητας Πνευμονολογίας, έως οκτώ (8) εφημερίες τον μήνα
 • Ιατρός/οί ειδικότητας Εργαστηριακού Τομέα και συγκεκριμένα:ιατροί ειδικότητας Μικροβιολογίας-Βιοχημικοί   έως οκτώ (8) εφημερίες τον μήνα και ιατροί ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής έως οκτώ (8) εφημερίες τον μήνα
 • Ιατρός/οί ειδικότητας Αναισθησιολογίας έως δέκα(10) εφημερίες τον μήνα
 • Ιατρός/οί ειδικότητας Παθολογίας για τα Τ.Ε.Π, έως οκτώ(8) εφημερίες τον μήνα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Oι ενδιαφερόμενοι   έχουν  τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συμμετοχής  μέσω πιστοποιημένης διαδικασίας με κωδικούς TAXIS από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://thriassio-hosp.gr/e-aitimata/

Για την ορθή ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής  ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέγετε Σύνδεση με ΓΓΠΣ(taxis)
 2. Επιλέγετε την καρτέλα «Στοιχεία χρήστη» για να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία σας αποδέχεστε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας και τέλος επιλέγετε το πλήκτρο «Εγγραφή».
 3. Επιλέγετε την καρτέλα «Πολίτης» και συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Στο πεδίο «Θέμα» επιλέγετε «Aίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρικού προσωπικού με καθεστώς έκδοσης Δ.Α.Π.Υ στο ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο».

4.Στο πεδίο  «Αιτούμαι» συμπληρώνετε το παρακάτω κείμενο:

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Ε ΘΡΙΑΣΙΟ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  (ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ )-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ  ΤΑ Τ.Ε.Π ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥΣ (ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗΣ) ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ»

5.Στην περιοχή «Υποβολή Συνημμένων» προσθέτετε  όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Παράρτημα Ι- λήψη από την προκήρυξη).

 1. Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την συμπλήρωση της αίτησης σας πατάτε το πλήκτρο «Υποβολή»  και τέλος με το πλήκτρο «Εμφάνιση» όπου  ενημερώνεστε για τον  αριθμό πρωτοκόλλου.
 2. Απαραίτητη εργασία στο τέλος της υποβολής της αίτησης  είναι η αποσύνδεση

 

 • Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι δέκα τέσσερις (14) ημέρες και ξεκινάει από 18 Μαΐου 2022 έως και 31 Μαΐου 2022 .
 • Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
 • Η τελική επιλογή θα γίνει από την Διοίκηση του Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΡΙΑΣΙΟ.
 • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α΄), στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του   νοσοκομείου.

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο